การนับถือศาสนา/สัญชาติ

ปรับปรุงล่าสุด 11 ส.ค. 2023 06:05:17 553

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ประมาณร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเขตตำบลบ้านไทย ดังนี้
            1. วัดทุ่งบ้านไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  1
            2. วัดบ้านโพนทราย (วัดนอก) ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  4
            3. วัดบ้านโพนทราย (วัดใน) ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4
            4. วัดเก่าหนองบัว  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3,4
            5. วัดบ้านชาติ  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  5
            6. วัดบ้านหอไตร  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  7
            7. วัดป่าธรรมสถาน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  6,7,11,12
            8. วัดบ้านทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  8
            9. วัดบ้านโนนดู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  10
            - ที่พักสงฆ์    จำนวน  2  แห่ง  คือ 
            1. ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5
            2. ที่พักสงฆ์บ้านทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 9

TOP