ข้อมูลสภาพทั่วไป

ปรับปรุงล่าสุด 11 ส.ค. 2023 05:42:33 831

เนื้อที่
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น  60  ตารางกิโลเมตร  แยกเป็นแต่ละ
หมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านไทย                      
หมู่ที่ 2 บ้านไทย            
หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย        
หมู่ที่ 4 บ้านโพนทราย            
หมู่ที่ 5 บ้านชาติ            
หมู่ที่ 6 บ้านโพนทอง            
หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง        
หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่            
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่        
หมู่ที่ 10 บ้านโนนดู่
หมู่ที่ 11 บ้านโพนทอง        
หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง

อาณาเขต
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่าง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางใหญ่     อำเภอเขื่องใน
ทิศใต้    ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง  อำเภอเขื่องใน  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก, และองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศ
    ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบโดยมีแม่น้ำชี ไหลผ่านมาจากเขตตำบลมหาชนะชัย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ผ่านมายังตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร แล้วไหลต่อมาที่ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  และเป็นแนวเขตแดนกั้นระหว่างเขตตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  และอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ทางทิศตะวันตกและทิศใต้  

ลักษณะภูมิอากาศ
    ลักษณะภูมิอากาศขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูกาล 2 ชนิด คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็น  และแห้งจากประเทศจีนเข้าคลุมประเทศไทยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย  ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งทั่วไป  และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพามวลอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้าปกคลุมในช่วงฤดูฝน (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม)  
 

TOP