วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรับปรุงล่าสุด 11 ส.ค. 2023 06:12:11 795

  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงกำหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต ดังนี้


"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา รักษาประเพณี สร้างคนดี มีสุขภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
 

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานภายในองค์กรที่มีคุณภาพ และให้การบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพิ่มองค์ความรู้ในการทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการจัดระเบียบชุมชน   สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางที่ 1 บูรณาการจัดระเบียบชุมชนและสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่ และกฎหมาย แก่ประชาชน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน การสร้างคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนันทนาการ
แนวทางที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
แนวทางที่ 2.การส่งเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
แนวทางที่ 3 การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคนและสัตว์ อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่ 2 ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขขึ้นพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่การดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
แนวทางที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการลงทุน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ สร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว                         
แนวทางที่ 3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง
แนวทางที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ 
แนวทางที่ 5 สนับสนุนให้ชุมชนรักษาความสะอาด กำจัดมลภาวะ  รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสังคม  
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้ทั่งถึง เป็นธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 .การขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 การจัดการน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
แนวทางที่ 3 การจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 4 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง
 

TOP