เขตการปกครองและประชากร

ปรับปรุงล่าสุด 11 ส.ค. 2023 05:59:20 599

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,182 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 3,047 คน แยกเป็นหญิง จำนวน  3,135 คน 

 

TOP