กองคลัง ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ปี 2567 ณ ศาลากลางบ้านไทย ม.1 

20 พ.ค. 2024 13:07:29 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 59

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
    กองคลัง นำโดย
-นางสาวรุ่งนภา จันเทวา ผอ.คลัง
-นางสาววัชราภรณ์ ประกอบศรี นวก.เงินและบัญชี
-นางสาวเพ็ญประภา ฉวีวงษ์ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
ออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ปี 2567
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
-ภาษีป้าย
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
บ้านไทย หมู่ที่ 1,2
ณ ศาลากลางบ้านไทย ม.1 

TOP