องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ดำเนินการจัดทำโครงการ“แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 ”

23 ก.พ. 2024 11:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 120

                นายยุรวัฒ ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยเป็นประธานในการจะได้ดำเนินการจัดทำโครงการ“แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนประจำปีงบประมาณ 2567 ” เพื่อสร้างสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ อีกทั้งในการเข้ากลุ่มก็จะใช้กิจกรรมด้านกีฬาเป็นสื่อในการพบปะสังสรรค์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาด้านอบายมุขและยาเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบัน  มีผู้ร่วมเข้าประชุมประกอบด้วย นายกอบต. บ้านไทย/ปลัดอบต./ประธานสภา/สมาชิก ส.อบต. บ้านไทยและมีประธานเครือข่ายกีฬาทั้ง 12 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม 
        เพื่อกำหนด/เวลาในการแข่งขันกีฬาและมีการแบ่งกลุ่มสี ประเภทกีฬาและรอบชิงชนะเลิศในเดือนมีนาคมนี้ ณ โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ให้แต่ละหมู่บ้านไปเตรียมฝึกซ้อมนักกีฬาตามประเภทต่างๆต่อไป 
   
   

TOP