งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด ออกพื้นที่รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

20 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 217

วันที่ 16-20 ตุลาคม 2566

           งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยได้ออกพื้นที่รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

TOP