กองช่างร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไทยหมู่ที่1ต่อจากโครงการเดิมถึงนานายวิเชียร พงษ์สถิตย์

TOP