ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีตามนวัตกรรมไทย รหัส 07020031 สายทางบ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางสุจิตร ประสวนศรี ถึงคลอง 2 นานายเสถียร ทวีศรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี จำนวน 20 ต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ก.ย. 2023 16:05:30 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านไทย 235

เอกสารประกวดราคาโครงการ

TOP