ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมโคมไฟแอลอีดี สายทางบ้านโพนทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOP