อำเภอเขื่องใน จัดกิจกรรม“เราชาวอำเภอเขื่องในรักพระเทพฯ“

15 ก.พ. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 120

         อำเภอเขื่องใน จัดกิจกรรม“เราชาวอำเภอเขื่องในรักพระเทพฯ“ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เวลา 08.30 น.
-โดยร่วมกันใส่เสื้อผ้าสีม่วงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน      โดยมี นายภัทรพล สารการ นายอำเภอเขื่องในเป็นประธานฯพร้อมพสกนิกรในอำเภอได้ดำเนินการ
1.จัดที่ลงนามถวายกำลังใจ
รักพระเทพฯ“
3.ประกาศเจตนารมณ์ชาวอำเภอเขื่องใน ดังนี้
ข้อ1 เราจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อ2.จะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
   ร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ/สรรเสริญพระบารมี
    
       ทั้งนี้ มีผู้เข้าพิธีฯดังกล่าวฯทั้งผู้กำกับการ สภ.เขื่องใน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร อปท.ทุกแห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ประธานพัฒนาสตรีอำเภอ หน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเขื่องใน และบุคลากรในสังกัด หน่วยงาน เป็นจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขื่องใน 

TOP