ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

7 ก.พ. 2024 16:00:00 กิจกรรม อบต.บ้านไทย 141


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
           การประชุมสภาฯองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านไทย จำนวน 43 โครงการ งบประมาณที่ขอใช้ จำนวน 16,804,200 บาท สภาฯได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการฯที่มี ทั้งหมดซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินโครงการต่อไป
 

TOP