กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

TOP