เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอเขื่องใน จัดกิจกรรมอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ปั่นปันรัก ปันสุข “เขื่องในเมืองแห่งความสุข” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 บูรณาการการจัดกิจกรรมแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ประเด็นการดูแลกลุ่มเปราะบาง ร่วมกับการกิจกรรม Kick Off “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

นำโดย นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต. อสม. พี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย

กิจกรรมประกอบด้วย
1) รณรงค์เชิญชวนประชาชนสร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกาย
2) เยี่ยมและมอบสิ่งของแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ผู้ป่วยติดเตียง
3) รณรงค์ “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองความถดถอยในผู้สูงอายุ 9 ด้าน
โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนปั่นจักรยานประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน 7 ภาคี ทั้งระดับอำเภอ ระดับตำบล ชมรมปั่นจักรยานอำเภอเขื่องใน และจากระดับตำบล รวมทั้งสิ้น 90 คน มีจุดพักและจัดกิจกรมรณรงค์ “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” และมอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง
จุดที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมอบสิ่งของจำนวน 10ราย จุดที่2 ศาลาประชรคมบ้านชาติ มอบสิ่งของเยี่ยม 5 ราย จุดที่ 3 อนุสรณ์สถานคนดีศรีโพนทองบ้านโพนทอง มอบสิ่งของเยี่ยม 31 ราย ซึ่งในแต่ละจุดได้รับการต้อนรับจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชน จัดซุ้มอาหาร น้ำดื่ม ทั้งนี้สิ่งของที่นำมามอบได้จากการบริจาคการตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมในแต่ละตำบล เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจทั้งกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และประชาชน กิจกรรมในครั้งนี้ส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดการสานพลังการทำงานของทุกภาคีเครือข่าย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page