ส่วนการคลัง

นางสาวรุ่งนภา จันเทวา

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาววัชราภรณ์ ประกอบศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวนลินธรณ์ แก่นเกษม

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

 
 
 

นางสาวนริสรา ลาลี

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวกรกนก ดีเสมอ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเพ็ญประภา ฉวีวงษ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวณัฐมณฑน์ พิณทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • รายงานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชน
  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ข้อมูลเชิงสถิติ
  • รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • ประมวลจริยธรรม
  • รายงานประชุมประชาคม
  • การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี