สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


นายเกรียงไกร จันทป

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านไทย


นายณัฐเศรษฐ์ ประดับศรี

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

สำนักปลัด

 

นางสาวประภัสสร กากแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเกวรินทร์ กากแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางสาวจารุวรรณ บุญจอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวขนิษฐา พิเคราะห์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางรติมา ทองผา

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสนั่น ทวีพันธ์

ภารโรง


นายวุฒิไกร วงษ์ตรี

คนงานทั่วไป

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • รายงานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชน
  • แผนการจัดหาพัสดุ
  • ข้อมูลเชิงสถิติ
  • รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
  • ประมวลจริยธรรม
  • รายงานประชุมประชาคม
  • การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
  • แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี