สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

 • นายเกรียงไกร จันทป

  นายเกรียงไกร จันทป

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้่านไทย
  • นายณัฐเศรษฐ์ ประดับศรี

   นายณัฐเศรษฐ์ ประดับศรี

   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
   • นางสาวประภัสสร กากแก้ว

    นางสาวประภัสสร กากแก้ว

    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    • นางสาวขวัญชนก ตุ้มทอง

     นางสาวขวัญชนก ตุ้มทอง

     นิติกรปฏิบัติการ สำนักปลัด
     • นายวุฒิไกร วงษ์ตรี

      นายวุฒิไกร วงษ์ตรี

      คนงานทั่วไป
   • นางศิริเนตร มาสุข

    นางศิริเนตร มาสุข

    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
    • นางสาวขนิษฐา พิเคราะห์

     นางสาวขนิษฐา พิเคราะห์

     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     • นางรติมา ทองผา

      นางรติมา ทองผา

      ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
   • นางสาวเกวรินทร์ กากแก้ว

    นางสาวเกวรินทร์ กากแก้ว

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    • นางสาวจารุวรรณ บุญจอง

     นางสาวจารุวรรณ บุญจอง

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     • นายสนั่น ทวีพันธ์

      นายสนั่น ทวีพันธ์

      ภารโรง

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน