ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ หรือ อาจเปิดเผยได้

 1. เรื่องต่าง ๆ หรือมติคณะผู้บริหารที่ยังคงชั้นความลับ
 2. เรื่องทั่วไปที่ไม่เป็นมติคณะผู้บริหาร ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือสถาบัน
 3. รายงานการประชุมคณะผู้บริหารที่เป็นการประชุมลับหรือเรื่องหรือประเด็นอภิปรายที่ไม่มีการยืนยันมติคณะผู้บริหาร
 4. ประวัติพนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลนครปากเกร็ด
 5. ประวัติคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
 6. ประวัติผู้เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครปากเกร็ด
 7. เอกสารทะเบียนราษฎร
 8. หนังสือลับ ที่ประทับตรา ลับ ลับมาก ปกปิด
 9. ข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นของประชาชน
 • แผนการจัดหาพัสดุ
 • ข้อมูลเชิงสถิติ
 • รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาส
 • ประมวลจริยธรรม
 • รายงานประชุมประชาคม
 • การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
 • แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี