ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2561 และเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2561 เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

ซึ่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นร่วมเป็นคณะทำงานได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังล่าวแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page