วิสัยทัศน์การพัฒนา

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

                       "สร้างตำบลน่าอยู่ภายในปี 2560"

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  การเมือง  และบุคลากร

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดำเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาล

 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย  ได้ดำเนินการกำหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาของตำบลบ้านไทยไว้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     1) แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า การระบายน้ำ

     2) แนวทางการจัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค

     3) แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     1) แนวทางการการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

     2) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

     3) แนวทางการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

     4) แนวทางการสนับสนุน  และส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

     5) แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

     6) แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

     7) แนวทางการสาธารณสุข  ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน  ป้องกันและระงับโรคระบาด  และการบริการผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป

     8) แนวทางการสงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     1) แนวทางการอนุรักษ์  ทำนุบำรุง  รักษาโบราณสถาน  โบราณวัตถุในพื้นที่

     2) แนวทางการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตลักษ์ของท้องถิ่น

     3) แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรม  และการท่องเที่ยว

     1) แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

     2) แนวทางการส่งเสริมการลงทุน  พาณิชกรรม

     3) แนวทางการวางแผน

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม

     1) แนวทางการอนุรักษ์คุ้มครอง  และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     2) แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย

     1) แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     2) แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย

     3) แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตย

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

     1) แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงาน

     2) แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาการเมือง

     3) แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาบุคลากร

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวนโยบายของรัฐบาล

     1) แนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

     2) แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

     3) แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น

     4) แนวทางการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

นโยบายของผู้บริหารท้องุถิ่น

 ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ ดังนี้

         1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต

         2. สร้างอาชีพ และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง

         3. สนับสนุนการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

         4. พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

         5. ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริม  มรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

         6. พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ

         7. สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         8. ส่งเสริมการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรม

         10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้างความประทับใจ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page