สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งและขนาด

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตั้งอยู่ที่บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ขึ้นอยู่กับ อำเภอเขื่องใน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอเขื่องใน ห่างจากอำเภอเขื่องใน ประมาณ 17 กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 68 กิโลเมตร

เนื้อที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 60 ตารางกิโลเมตร แยกเป็นแต่ละหมู่บ้านได้ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านไทย

หมู่ที่ 2 บ้านไทย

หมู่ที่ 3 บ้านโพนทราย

หมู่ที่ 4 บ้านโพนทราย

หมู่ที่ 5 บ้านชาติ

หมู่ที่ 6 บ้านโพนทอง

หมู่ที่ 7 บ้านโพนทอง

หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งใหญ่

หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งใหญ่

หมู่ที่10 บ้านโนนดู่

หมู่ที่11 บ้านโพนทอง

หมู่ที่ 12 บ้านโพนทอง

อาณาเขต

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน

ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบล ยางขี้นก ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน และ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ลักษณะภูมิประเทศ

       ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบโดยมีแม่น้ำชีเป็นเขตแดน ทางทิศตะวันตกและทิศใต้

เขตการปกครอง

       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านไทย นายวิชาญ ไชยศรีษะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านไทย นายมิตรชัย บุญเอก

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านโพนทราย นายวรจักร ประกอบศรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านโพนทราย นายบัณฑิต งามวิไล

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านชาติ นายบุญมี แสนสวาท

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านโพนทอง นายอัมพร พิณทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านโพนทอง นายวชิระ พิณทอง กำนันตำบลบ้านไทย

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ นายสุนันท์ แก่นสาร

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 บ้านทุ่งใหญ่ นายคำพูน ตั้งมั่น

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านโนนดู่ นายสนิท บุญสืบ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านโพนทอง นายอำคา พิณทอง

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านโพนทอง นายวนิช เดชพันธ์

อาชีพ/ผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้

      ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย ประกอบอาชีพหลายอาชีพ เช่น ทำการเกษตร ทำนา ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ทำธุรกิจ รับราชการ ฯลฯ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ TOT จำนวน 4 แห่ง

- เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS จำนวน 1 แห่ง

- เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ DTAC จำนวน 1 แห่ง

- เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ TRUMOVE จำนวน 1 แห่ง

- โรงสีข้าว จำนวน 12 แห่ง

- ร้านค้า จำนวน 49 แห่ง

- ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 แห่ง

- ร้านรับซื้อข้าว จำนวน 1 แห่ง

- ร้านเกมส์ จำนวน 2 แห่ง

- คลินิก จำนวน 3 แห่ง

- โรงกลึง จำนวน 1 แห่ง

- ร้านเสริมสวย/ร้านตัดผม จำนวน 3 แห่ง

- ร้านเชื่อมโลหะ จำนวน 3 แห่ง

- ร้านซ่อมทั่วไป จำนวน 7 แห่ง

- ร้านขายอะไหล่รถยนต์ จำนวน 1 แห่ง

- ร้านเนื้อย่าง จำนวน 1 แห่ง

- ร้านประกอบเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 แห่ง

- ร้านจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 3 แห่ง

- ร้านหุ้มเบาะ จำนวน 1 แห่ง

- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน(ปั๊มหลอด) จำนวน 7 แห่ง

- ปั๊มน้ำมัน (หยอดเหรียญ) จำนวน 4 แห่ง

- ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง

- โรงงานรับซื้อพลาสติก จำนวน 2 แห่ง

- โรงงานจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 แห่ง

ประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,756 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 6,378 คน โดยแยกเป็นชาย จำนวน 3,135 คน แยกเป็นหญิง จำนวน 3,243 คน (ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์อำเภอเขื่องใน ( ณ. เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 )

การศึกษา

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา ตอนปลาย ( ม.1 - ม.6 )

2.โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา (ป.1– ป.6)

3.โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

4.โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษา และระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)

5.โรงเรียนบ้านโนนดู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

6.โรงเรียนบ้านโพนทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ( ป.1 – ป.6)

7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโพนทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9

สาธารณสุข

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีหน่วยงานที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.ตำรวจชุมชนตำบลบ้านไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

2.อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ศูนย์อำนวยการตั้งอยู่ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

ทรัพยากรธรรมชาติ

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญๆ ในพื้นที่ ดังนี้

1. หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ จำนวน 19 แห่ง ดังนี้

-หนองสามหง่า หมู่ที่ 3,4

-หนองเลิง หมู่ที่ 10

-หนองปลาแปว หมู่ที่ 6

-หนองโดน หมู่ที่ 6

-หนองส้มปอย หมู่ที่ 6

-หนองนาแซง หมู่ที่ 7

-หนองเชียงอ้ม หมู่ที่ 7

-หนองบักดง หมู่ที่ 7

-หนองเล่นมูบ หมู่ที่ 7

-หนองส้มโฮง หมู่ที่ 8

-หนองหัวควาย หมู่ที่ 8

-หนองหนอย หมู่ที่ 9

-หนองวังใหญ่ หมู่ที่ 9

-หนองบัวแดง หมู่ที่ 9

-หนองสวนยา หมู่ที่ 9

-หนองแหลม หมู่ที่ 5

-หนองตอกเกี้ย หมู่ที่ 5

-หนองบัว หมู่ที่ 2

-หนองเซาะเงาะ หมู่ที่ 2

2. ลำห้วย, คลอง, แม่น้ำ, บึง จำนวน 6 สาย ดังนี้ - ลำห้วยเรือ - ลำห้วยน้อย - บึงทุ่งใหญ่ - บึงขโมย - แม่น้ำชี - สระประทุมทิพย์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page