คณะผู้บริหาร


นายบุญเลิศ ผ่องราศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย

สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตำบล


นายบริบูรณ์ อุทธสิงห์

ประธานสภา อบต.บ้านไทย


นายสุดใจ  หวังสุข

รองประธานสภา อบต.บ้านไทย


นายสมบูรณ์ มั่นคง

เลขานุการสภา อบต.บ้านไทย


นายวีระศักดิ์ บุญเอก

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายวิทยา อุ่นใจ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายสีโคช พิณทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12


นายสมบัติ ประกอบศรี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายยรรยงค์ สายเมฆ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายปรีดา ชัยชาติ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายสังวาลย์ คงทน

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายศักดิ์สิทธิ์ ผ่องใส

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายสมบูรณ์ มั่นคง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายวิบูลย์ ฉวีวงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายฉลอม สีระชาติ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายศักดิ์สิทธิ์ ประสานศรี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7


นายถนอม แสวงสาย

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นางมะลิวรรณ ยอดบุญ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8


นายสำรวย  โทระพันธ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


่นายจำปี หว่านทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9


นายสัญทัศ พงษ์สถิตย์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายนวนจันทร์ พูลทวี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10


นายสมเดช พุ่มทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นายทวีศักดิ์ ทวีศรี

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11


นายณรงค์ ฉวีวงษ์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน