การจดทำเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

   1.1 บุคคลธรรมดาคนเดียว (กิจการเจ้าของคนเดียว)

   1.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

   1.3 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย

   1.4 ห้างหุ้นสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด

   1.5 บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด

โดยบุคคลตาม 1.1-1.5 ต้องประกอบกิจการค้าซึ่งเป็นพาณิชยกิจตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดตาม 2

2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

   2.1 บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว) ห้างหุ้นส่วนสามัญ และนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ตาม 1.1-1.3 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

       (1) ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร

       (2) ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป  

       (3) นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป

       (4) ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิันตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

       (5) ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเลย การขนส่งโดยเรือกลไฟหือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับ จำนำ และการทำโรงแรม

       (6) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผนวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

       (7) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

       (8) ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

       (9) บริการอินเทอร์เน็ต

       (10) ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

       (11) บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

       (12) การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

       (13) การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

       (14) การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

       (15) การให้บริการตู้เพลง

       (16) โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

   2.2 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ตาม 1.4-1.5 ซึ่งประกอบกิจการดังต่อไปนี้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

       (1) ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่นวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง

       (2) ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี

       (3ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต

       (4บริการอินเทอร์เน็ต

       (5ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

       (6บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต

       (7การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต

       (8การให้บริการฟังเพลงและร้องเพลงโดยคาราโอเกะ

       (9การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

       (10การให้บริการตู้เพลง

       (11โรงงานแปลสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกการค้าส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง

***กณีทีผู้ประกอบการพาณิชย์เป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ดำเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์***

 3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ได้แก่

    3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย

   3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล

   3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น

   3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม

   3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์

   3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

4. เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 

*ท่านสามารถ Download แบบพิมพ์ไปใช้ในการจดทะเบียนได้ที่ www.dbd.go.th/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์ หรือขอรับแบบพิมพ์ได้ที่ 

   1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพมหานคร

   2. สำนักงานเขตทุกเขต

   3. เทศบาล

   4. องค์การบริหารส่วนตำบล

   5. เมืองพัทยา

5. สถานที่จดทะเบียน

   5.1 ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่

        (1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

        (2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผุู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น

   5.2 ในภูมิภาค ยื่นจดทะเบียนได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยา รับจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารการจดทะเบียน สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0-2547-4446-7 และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดทุกจังหวัด

6. กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

   6.1 จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

   6.2 การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

        6.2.1 เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

        6.2.2 เลิกประกอบพาณิชยกิจบางส่วน หรือเพิ่มใหม่

        6.2.3 เพิ่มหรือลดเงินทุน

        6.2.4 ย้ายสำนักงานใหญ่

        6.2.5 เปลี่ยนผู้จัดการ

        6.2.6 เจ้าของหรือผู้จัดการเปลี่ยนที่อยู่

        6.2.7 ย้าย เลิก หรือเพิ่มสาขา โรงเก็บสินค้า หรือตัวแทนค้าต่าง

        6.2.8 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้า/ออก) เงินลงหุ้น จำนวนเงินลงทุนของห้าง

        6.2.9 จำนวนเงินทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัท จำกัด จำนวนและมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถืออยู่

        6.2.10 รายการอื่นๆ เช่น แก้ไขชื่อเว็ปไซด์ ชื่ออักษรโรมัน ฯลฯ

   6.3 เลิกประกอบพาณิชยกิจ ต้องจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่เลิกประกอบพาณิชยกิจ

   6.4 ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายต้องยื่นขอใบแทนภายใน 30 วันนับแต่วันสูญหาย 

7. หน้าที่ของผู้ประกอบพาณิชยกิจ

   7.1 ต้องขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่กรณี

   7.2 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนภาณิชย์ไว้ ณ สำนักงานในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย

   7.3 ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจไว้หน้าสำนักงานแห่งใหญ่และสำนักงานสาขาโดย เปิดเผยภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนพาณิชย์ ป่ายชื่อให้เขียนเป็นอักษรไทย อ่านง่ายและชัดเจน จะมีอักษร ต่างประเทศในป้ายชื่อด้วยก็ได้ และจะตัองตรงกับชื่อที่จดทะเบียนไว้ หากเป็นสำนักงานสาขาจะต้องมีคำว่า "สาขา" ไว้ด้วย

   7.4 ต้องยื่นคำขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สูญหาย หรือชำรุด 

   7.5 ต้องไปให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนตามคำสั่งของนายทะเบียน

   7.6 ต้องอำนวยความสะดวกแก่นายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งเข้าทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบกิจการ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page